חדר כושר כפר המכבייה

איתן כרמל

0544-953083 | Heidad@3dplace.co.il